تلفن همراه: 09022877054

تلفن ثابت: 55346578

آدرس: تهران، میدان شوش، خیابان شهید حسین عابدینی، خیابان شهید عباس صابونیان، پلاک: 0.0، الماس بلورین، طبقه: 2، واحد: 572،